0966 769 304

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất 2020

Theo quy định của Bộ Lao Động, hợp đồng là sự ràng buộc về tính pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hiện có một số loại hợp đồng như hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng lao động 1 – 3 năm, hợp đồng lao động không thời hạn. Hợp đồng không thời hạn hay còn gọi là hợp đồng lao động dài hạn. Đây là loại hợp đồng đang nhận nhiều sự quan tâm từ phía chủ doanh nghiệp và người lao động. Hôm nay Trường Thịnh sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu hợp đồng lao động không thời hạn đang được sử dụng tại các công ty, doanh nghiệp dựa theo Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Hợp đồng lao động không thời hạn
Hợp đồng lao động không thời hạn

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn được sử dụng phổ biến trong các công ty, doanh nghiệp với mục đích thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động không thời hạn về sử dụng lao động. Bản hợp đồng lao động không thời hạn được kí kết sau khi kết thúc hợp đồng 1-3 năm.

Bộ, ngành, địa phương:…..…
Đơn vị: …………………………

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:    /HĐLV

……….., ngày …. tháng ….. năm ….

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………….….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………

Và một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………………………………..……………………..…………………….

Sinh ngày ……… tháng ……….. năm ………….. tại ……………………………………………….……………………..…………………….

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………..……………………….

Năm tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………………….…………………..………………………….

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng …………………………………………………………….…………..…………………………

Địa chỉ thường trú tại: ……………………………………………………………………………………..…….…………..…………………………

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ………………………………………..………………………..

Cấp ngày …… tháng …… năm ………. tại …………………………………………………………..…………………..……………………….

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng

– Địa điểm làm việc (2): ……………………………………………………………………………………………………..………………………..

– Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………………………..………………..………………………

– Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………..…………………………

– Nhiệm vụ (3) ………………………………………………………………………………………………….………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………..……….

…………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………..……….

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (4): …………………………………………………………………………………….………………..……………………….

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:…………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền li của người được tuyển dụng

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

– Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (5).……………………………………………………………………….……………………………………..

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (6): ………………………………………………………………………….

Bậc: ……………. Hệ số lương …………………………………………………………………………….…………………………..………………

– Phụ cấp (nếu có) gồm (7): ……………………………………………………………………………..……………..……………..………..

được trả …………… lần vào các ngày ………… và ngày ………….. hàng tháng.

– Thời gian tính nâng bậc lương: ……………………………………………………………………….……………..……………………..

– Khoản trả ngoài lương…………………………………………………………………………………………………..………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………

– Các chế độ bảo hiểm (8): ……………………………………………………………………………….……………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………

– Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………………………….……………..………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (9):………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………………..………….

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (10) …………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác…).

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành hợp đồng lao động không thời hạn

– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản và hợp đồng có hiệu lực từ ngày ……. tháng…. năm …….……………..………………………

Hợp đồng này làm tại …………………………………., ngày ….. tháng …… năm …………..……………..…………………

Người được tuyển dụng và
ký kết hợp đồng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Giải thích cách ghi mẫu hợp đồng lao đông không thời hạn

 • Đối với trường hợp số (1), trong mẫu hợp đồng lao động không thời hạn cần nêu rõ tên đơn vị doanh nghiệp.
 • Ở số (2), trong hợp đồng lao động cần triển khai rõ cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.
 • Vị trí số (3), một trong những khoản cần làm rõ giữa người lao động và người sử dụng lao động, công việc cụ thể của người lao động cần làm là gì, tránh trường hợp bị bóc lột sức lao động.
 • Số (4), mẫu hợp đồng không xác định thời hạn cần nêu rõ thời gian làm việc trong ngày cụ thể, một ngày làm việc bao nhiêu giờ, có thể ghi theo tuần hoặc ghi theo giờ hành chính.
 • Ở mục số (5), trong hợp đồng làm việc cần nêu rõ phương tiện đi lại cho người lao động, người lao động được hỗ trợ xe hay tự túc.
 • Mục số (6), mẫu hợp đồng lao động dài hạn cần ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán…).
 • Mục số (7), trong bản hợp đồng lao động không thời hạn nêu cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v…
 • Tiếp tục với mục số (8), mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất cần nêu được cụ thể chi tiết về quyền lợi bảo hiểm xã hội và những trợ cấp khác của người lao động.
 • Ở mục số (9), mẫu hợp đồng không xác định thời hạn mới nhất phải nêu những chế độ phúc lợi của doanh nghiệp, công ty cụ thể dành cho người lao động đó.
 • Số (10), những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14. Được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật,….

? Xem thêm: Dịch vụ cung ứng lao động Bình Phước uy tín & chuyên nghiệp

Một số trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng không thời hạn không cần lý do: Theo Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động: Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Riêng với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Một số trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn
Một số trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn

Một số trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn: Theo Bộ luật Lao động 2019, cụ thể khoản 2 Điều 35, người lao động còn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong những trường hợp:

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
 • Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;
 • Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
 • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;
 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

? Xem thêm: Dịch vụ cho thuê lao động Bình Phước nhanh chóng & hiệu quả

Trên đây, là những thông tin về mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất. Hi vọng đã giúp ích cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo tải hợp đồng lao động không thời hạn trên những website về Luật lao động hoặc có thể coppy những thông tin trên và chỉnh sửa để soạn thảo thành 1 bản hợp đồng mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *