0966 769 304

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất 2020 cho doanh nghiệp

Hợp đồng lao động thời vụ hay còn gọi là Hợp đồng lao đông ngắn hạn. Đây là mẫu hợp đồng có những ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật. Thời hạn mẫu hợp đồng thời vụ thường dưới 3 tháng. Dưới đây là mẫu hợp đồng thời vụ mới nhất 2020, bạn có thể tham khảo.

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ năm 2020

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: ……………/HĐLĐTV

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: ……………………………………………………………….……………………………………………………………..……..

Đại diện cho: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Và một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………..……….……; Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày ……… tháng ……… năm ……….. tại……………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND: …………………. cấp ngày …… tháng ………. năm ………Tại …………………………….…………..

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

1. Loại hợp đồng lao động: Thời vụ ……………………………………………………………………………..tháng.

2. Từ ngày ………….. tháng …………. năm ………… đến ngày ………….. tháng ………… năm ………….

3. Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………………………………..…………..

4. Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………………………….……..………….

5. Chức vụ (nếu có): ………………………………………………………………………………………………..………………

6. Công việc phải làm: ……………………………………………………………………………………….……..…………….

Điều 2: Chế độ làm việc:

1. Thời giờ làm việc: (1) …./ngày

2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: ………………………………………………………………………………..………………

b) Mức lương chính hoặc tiền công: (2) …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: ……………………………………………………………………………………………………..………………

e) Được trả lương: vào các ngày …… tháng …….. năm …….………..……………………………………….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:(3)…………………………………………………………………..……………

k) Chế độ đào tạo: …………………………………………………………………………………………..………….…………

l) Những thoả thuận khác:……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

2. Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất:……………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

1. Nghĩa vụ: 

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn: 

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

1. Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;

2. Chấm dứt trước khi thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại ………………          …………….. ngày …….. tháng …..… năm ………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                                   NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Giải thích mẫu hợp đồng lao đông ngắn hạn

Theo như mẫu hợp đồng thuê nhân công thời vụ với những điều khoản ở trên, có một số quy định được thực hiện theo điều khoản của Bộ luật lao động 2012, cụ thể như sau:

  • Ở vị trí (1) quy định về thời gian làm việc. Thời gian làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Đối với những công việc có tính chất đặc biệt nặng nhọc và nguy hiểm được liệt kê theo danh mục của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành thì ngày làm việc không quá 6h.
  • Ở vị trí số (2), Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính Phủ quy định và mức lương đó bao gồm theo công việc, chức danh, các khoảng phụ cấp bổ sung…
  • Ở vị trí số (3): Đối với loại hợp đồng thời vụ thì BHXH và BHYT thường được cộng chung vào lương.

? Xem thêm: Dịch vụ cung ứng lao động Bình Phước uy tín & chuyên nghiệp

Một số lưu ý khi soạn mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn

Dưới đây là một số lưu ý cần biết khi soạn mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn.

Có bắt buộc phải thử việc đối với hợp đồng thời vụ?

Hiện nay, hợp đồng lao động thử việc là không bắt buộc, nó phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, đối với lao động theo hợp đồng lao động thời vụ, người lao động không phải thử việc. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu bắt người lao thử việc đối với những hợp đồng theo hợp đồng thời vụ.

Có bắt buộc phải thử việc đối với hợp đồng thời vụ?
Có bắt buộc phải thử việc đối với hợp đồng thời vụ?

Hợp đồng lao động ngắn hạn có bắt buộc soạn bằng văn bản?

Đối với những bản hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng, người lao động và người sử dụng lao động có thể thoả thuận bằng lời nói. Tuy nhiên, đối với những bản hợp đồng thời vụ có thời hạn lớn hơn thì 2 bên sẽ ký kết hợp đồng, chia làm hai bản, người lao động giữ 1 bản và người sở hữu lao động giữ 1 bản. Những tranh chấp xảy ra xung quanh quá trình làm việc sẽ được giải quyết dựa trên những điều khoản trong hợp đồng.

Xác định thời hạn hợp đồng lao động ngắn hạn

Thời hạn hợp đồng thời vụ sẽ phụ thuộc vào thoả thuận giữa hai bên. Cơ bản, hợp đồng lao động ngắn hạn sẽ có thời hạn dưới 12 tháng. Và khi đến hết thời hạn hợp đồng ngắn hạn, nếu hai bên vẫn muốn tiếp tục thoả thuận làm việc chung với nhau thì tiến hành ký kết hợp đồng lao động thời hạn mới. Trong vòng 30 ngày, nếu không ký kết hợp đồng thì mặc định hợp đồng lao động thời vụ đã được xác định với thời hạn là 24 tháng.

Xác định thời hạn hợp đồng lao động ngắn hạn
Xác định thời hạn hợp đồng lao động ngắn hạn

Trường hợp các bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

? Xem thêm: Dịch vụ cho thuê lao động Bình Phước nhanh chóng & hiệu quả

Đóng bảo hiểm cho hợp đồng lao động thời hạn như thế nào?

BẢO HIỂM

Thời hạn của HĐLĐ mùa vụ (sau đây gọi là “A”)

A < 1 tháng

1 tháng ≤ A <3 tháng

3 tháng ≤ A<12

Bảo hiểm xã hội

Không tính đóng

Tính đóng

Tính đóng

Bảo hiểm y tế

Không tính đóng

Không tính đóng

Tính đóng

Bảo hiểm thất nghiệp

Không tính đóng

Không tính đóng

Tính đóng

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Không tính đóng

Tính đóng

Tính đóng

Đóng thuế thu nhập cá nhân cho hợp đồng lao động thời vụ

Dưới đây là một số quy định về việc đóng thuế thu nhập cá nhân cho hợp đồng lao động thời vụ theo từng khoản thời gian:

“Đối với HĐLĐ mùa vụ dưới 03 tháng: Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho người lao động là cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với HĐLĐ mùa vụ từ đủ 03 tháng trở lên: Người lao động là cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên thì doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.”

Trên đây, là thông tin về mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất cũng như một số quy định khi ký kết loại hợp đồng thời hạn này. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm hoặc trung tâm cung ứng việc làm Bình Dương hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *